مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام محمود محمود یحیی زاده فر
 نام خانوادگی یحیی زاده فر
 ایمیل
 سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حکیمه حکیمه جعفرنیا چاری
 نام خانوادگی جعفرنیا چاری
 ایمیل
 سمت کارشناس آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محبوبه محبوبه عرب
 نام خانوادگی عرب
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام ندا ندا رنجبر
 نام خانوادگی رنجبر
 ایمیل
 سمت مسئول رشته
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت مسئول تححصیلات تکمیلی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی رضائی
 نام خانوادگی رضائی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مریم مریم اثنی عشری
 نام خانوادگی اثنی عشری
 ایمیل
 سمت مسئول آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام هومن هومن شبابی
 نام خانوادگی شبابی
 ایمیل
 سمت هیات علمی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حمیده حمیده جعفرنیا چاری
 نام خانوادگی جعفرنیا چاری
 ایمیل
 سمت مسئول بایگانی و دبیرخانه آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه