مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام احمد احمد جعفری صمیمی
 نام خانوادگی جعفری صمیمی
 ایمیل
 سمت معاونت اداری و مالی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام حمیدرضا حمیدرضا حسینعلی بیگی
 نام خانوادگی حسینعلی بیگی
 ایمیل
 سمت مسئول دفتر فنی
 تحصیلات دانشجوی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام دانیال دانیال حاجی آقانژاد اردشیری
 نام خانوادگی حاجی آقانژاد اردشیری
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد صادقی عالمی
 نام خانوادگی صادقی عالمی
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منا منا یحیی زاده
 نام خانوادگی یحیی زاده
 ایمیل
 سمت کارشناس حسابداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهسا مهسا عباسنژاد زواردهی
 نام خانوادگی عباسنژاد زواردهی
 ایمیل
 سمت مسئول حسابداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی حاتمی داودی
 نام خانوادگی حاتمی داودی
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کاردانی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام سیدمنوچهر سیدمنوچهر سیدزاده اطاقسرائی
 نام خانوادگی سیدزاده اطاقسرائی
 ایمیل
 سمت خدماتی
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام رقیه رقیه باقرزاده عوری
 نام خانوادگی باقرزاده عوری
 ایمیل
 سمت مسئول دبیرخانه - کارگزینی - صندوق رفاه دانشجویان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه