2788 ریاست جدید دانشگاه مازندران:دکتر سید خلاق میرنیا

جناب آقای دكتر سيد خلاق ميرنيا

انتصاب جناب عالی را به سمت ریاست دانشگاه مازندران تبریک میگوییم.

 

از طرف هیئت موسس و هیئت امنا

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی

راه دانش بابل

 تاریخ انتشار:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه