4390 إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیة
إِرجعی إِلی ربِّکَ راضیةً مَرضیة
درگذشت عالم وارسته مديريت حوزه علميه فيضيه مازندران حضرت آيت الله فاضل را به همه مومنين استان مازندران تسليت عرض ميكنيم.تاریخ انتشار: 9:10:30 1395/09/08
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه