810 تقويم آموزشي نیمسال اول سال تحصيلي 96-97
تقويم آموزشي نیمسال اول  سال تحصيلي 96-97


تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96

انتخاب واحد 13/06/96   الی  16/06/96   

شروع كلاس 25/06/96   

حذف و اضافه 01/07/96 الی   02/07/96

پایان کلاس 14/10/96

امتحانات 16/10/96  الی 04/11/96*زمان انتخاب واحد دانشجويان

سال ورودي روز تاريخ انتخاب واحد

ورودي هاي 93 و ماقبل دوشنبه 13/06/96

ورودهاي 94 سه شنبه 14/06/96

ورودي هاي 95 چهار شنبه 15/06/96

ثبت نام با تأخير دركليه ورودي ها پنج شنبه 16/06/96

» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:تاریخ انتشار: 1396/06/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه