4634 آیین نامه نگارش: نکات کلی و مهم در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال
نکات کلی و مهم  در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزالنکات کلی و مهم در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال

 

بنام خدا

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

برخی نکات کلی و مهم  در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال

 

تنها از فرمت موجود در سایت موسسه به آدرس  www.rahedanesh.ac.ir  استفاده کنید.

از تغییر فرمت پروپوزال جدا اجتناب کنید.

در نوشتن اسامی راهنما و مشاور از واژه های دکتر،پروفسور،آقا و خانم استفاده نکنید.

تکمیل تمامی اطلاعات دانشجویی متقاضی در صفحه اول ضروری است.

درج امضای اساتید و همچنین،امضای دانشجو به همراه تاریخ (در صفحه اول و همچنین ذیل جدول هزینه ها) ضروری است.

صفحات اول(درخواست بررسی) و آخر (صورتجلسه) را مستقل از سایر صفحات و در یک صفحه تهیه کنید.

بعد از تصویب در کمیته یا گروه تحصیلات تکمیلی، کد رهگیری را از Irandoc.ac.ir  تهیه و در صفحه اول درج کنید.

تطبیق عنوان فارسی و انگلیسی طرح ضروری است.همچنین، معادل و ترتیب کلید واژه های فارسی و انگلیسی یکسان باشد.

تمام اعداد داخل متن را به صورت فارسی ارایه کنید.

اسامی لاتین و اصطلاحات تخصصی را در داخل متن به شکل فارسی  و سپس، معادل لاتین آن را به شکل زیرنویس ارایه کنید.

زیرنویس های لاتین به صورت چپ چین و با عدد لاتین، و زیرنویس های فارسی را به صورت راست چین و با عدد فارسی ارایه کنید.

برای بیش از دو نفر از واژه همکاران استفاد کنید.مثلا جعفری صمیمی  و همکاران (1390) و یا وانگ و همکاران(2011) (و به صورت زیر نویس  Wang, et al.)

در داخل متن و زیر نویس از نام نویسندگان استفاده نکنید و نام خانوادگی نویسنده کافی است.

منابع درون متن را با فرمت یکسان(عدد منبع در داخل براکت یا منبع همراه با سال داخل پرانتز) ارایه کنید.

پیشینه تحقیق را بر اساس توالی زمانی تهیه کنید.

در بخش منابع و مآخذ، اعداد و تاریخ های منابع فارسی به صورت فارسی،و منابع انگلیسی به صورت انگلیسی ارایه شود.

منابع فارسی و انگلیسی انتهای متن بر اساس حروف الفبا تنظیم شود.

در نوشتن منابع فارسی و انگلیسی از روش  APA  (فایل پیوست)، استفاده کنید. به عنوان نمونه، به موارد زیر توجه کنید( به محل نقطه و ویرگول و همچنین، بخش ایتالیک دقت کنید):

جعفری صمیمی،احمد و حمزه ای، علی اکبر.(1384).بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی:مطالعه مورد صنف طلافروشان استان مازندران.فصلنامه پژوهشها و سیاست های اقتصادی، سال سیزدهم، شماره 34، صص 20-3 .

یحیی زاده فر،محمود؛طهرانچیان،امیرمنصور و حامی،مهیار.(1392).سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران.فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی،سال چهارم،شماره شانزدهم،صص 32-20

Yahyazadehfar,M.,Zali,M.R.,&Shababi,H.(2011).Determinants of investors’ financial behavior in Tehran stock Exchange. Applied Economics Letters, 18(7), 647-654.

 

 تاریخ انتشار:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه