بروزرسانی: 10:20:7 1396/03/28 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام : محمود                                                                                          
نام خانوادگي : يحيي زاده فر
تاريخ تولد : 8/10/1334
محل تولد : بابل
شغل : عضو هيات علمي
مرتبه علمی: استاد پایه 37
محل اشتغال : دانشگاه مازندران
تاريخ شروع به كار: سال 1363
پست الکترونیکی: m.yahyazadeh@umz.ac.ir

سوابق تحصیلی
 ليسانس- مديريت مالي- گیلان- ايران1356-1353
 فوق ليسانس -مديريت بازرگاني- اكلاهما  مرکزی- آمريكا-1359-1357
دكتري -مدیریت - تهران ايران- 1378-1373

مقالات
مقالات فارسی:
- بررسي رابطه علّي بين تورم ، بازده سهام و شاخص قيمت سهام در ايران :يك تحليل تجربي، فصلنامه علمي پژوهشي-دانشگاه تربيت مدرس، سال 1378
- بررسي رابطه تورم و بازده سهام (تحليل نظري)، علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال1382.
- بررسي رابطه تورم و بازده واقعي سهام در ايران يك تحليل تجربي، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال1382 .
- بررسي تاثير روشهاي تامين مالي(منابع خارجي) و بازده و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشور رفتار، ويژه مقالات مديريت 2، تيرماه سال 1383
-بررسي رابطه بين عرضه سهام و سرمايه گذاري خصوصي در ايران،  فصلنامه پزوهشنامه بازرگاني،1383
-امكان سنجي و اولويت بازار بورس اوراق بهادار در استانهاي كشور،مجله علوم انساني دانشگاه سمنان،1384
-بررسي رابطه بين اندازه هاي پرتفوي و ريسك غير سيستماتيك سهام عادي در ايران، تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره  69 و تابستان 1384
- مقایسه ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام،  پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1384
- بررسي اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال1384 .
- بررسي اثر روزهاي هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با ساير بازارهاي نوظهور : تحليل تجربي، دانشگاه شيراز،  سال1384.
- اثر روزهاي هفته بر بازده سهام در بازارهاي توسعه يافته و  نوظهور: يك تحليل تئوريكي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكو، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، شماره 4، سال 1384
 -بررسی میزان تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، نامه اقتصادی، شماره 2، سال 1384
- بررسی رابطه بين تغييرات بازده سهام با تغييرات اقلام صورت سود و زيان در شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1380-1375) ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكو، مجله علمي و تخصصي، شماره 2، سال 1384
- امکان سنجی بکار گیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، پیام مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ، سال پنجم، شماره 17   و18 ، زمستان 84 و بهار 85
- کارکردها و لزوم بکارگيري اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله دانشکده علوم  انسانی دانشگاه سمنان، 1385
- مقایسه تطبیقی خصوصیات بیوگرافیکی مثلث مدیران،مالکان و کار آفرینان، نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی،تهران، سال 1385
- برآورد خط بازار سهام و تعيين نرخ بازده بدون ريسك در بورس اوراق بهادار تهران، بانك و اقتصاد،شماره 72، مرداد سال 1385
- بررسی تاثیر سپر های مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم،  فصلنامه مالیات و توسعه، فصلنامه سازمان امور مالیاتی کشور، پیش شماره سوم، بهار و تابستان 1386
- اندازه گیری کارایی شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA ) در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، تابستان 1386
- مدل معادله ساختاری تبیین هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران، کنفرانس بین المللی مدیریت، سال1386
- بررسی عملکرد و سنجش رضایت مشتری در صندوق قرض الحسنه ولی عصر(عج) بابل، دومین همایش سراسری، سال 1386
- ارایه مدلی بمنظور بررسی موانع کار آفرینی سازمانی در سازمانها و نهاد های دولتی، مدیریت در هزاره سوم،
سال 1386
-نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 15 – شماره 15، سال 1387
-الگوی ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش، همایش منطقه ای مدیریت، آبانماه سال 1387
-ارزیابی کارایی شرکت برق در ایران با استفاده از روش DEA، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال 1388
-مقایسه تئوریکی تجربی رابطه بین واسطه گری مالی و رشد اقتصادی، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-ارائه الگوي سنجش ويژگيهاي كار آفرينانه، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-فن آوري اطلاعات و توسعه پايدار، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-ارائه يك نوع شناسي از موانع تبليغات و راه كار هاي بهبود آن، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-منابع مشروعيت قدرت در نظام اداري، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
- نوع شناسی مدل های سنجش فکری در سازمانها، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
- بررسی وجود حباب های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران، نامه مفید، سال پانزدهم ،شماره 72، تیرماه 1388
- بررسی مقایسه ای دوره های آموزشی مرتبط با کار آفرینی و ایجاد اشتغال مولد در دانشگاه های منتخب دنیا و ارایه الگوی مناسب برای ایران، طرح مصوب تحقیقاتی، مرکز کار آفرینی دانشگاه مازندران، سال 1388
- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سود آوری با ارزش بازار سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال دوم شماره 6،تابستان سال 1388
- بررسی رابطه بين نقد شوندگي با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقيقات مالي،دوره 12، شماره 29، تابستان 1389
- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سود آوری با ارزش افزوده بازار سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 17 – شماره 59، بهار سال 1389
- ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي"مديريت اجرايي"، سال دهم شماره 2(پياپي 40)، نيمه دوم 1389
- رابطه ويژگي هاي شركت با ساختار سرمايه آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقيقات حسابداري و حسابرسي،سال دوم،شماره هشتم، زمستان 1389
- بررسي رابطه اثر تمايلي با جريانات نقدي و عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران، تحقيقات مالي،دوره 12، شماره 30، پاييز و زمستان 1389
- مقايسه مدل هاي تشكيل پرتفوي سهام مبتني بر تصادفي و تصادفي فازي بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پيشرفت هاي حسابداري ، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، پياپي 3/60
- رابطه ميان جريان نقدي آزاد، وضعيت سود آوري و ميزان سود تقسيمي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14 تابستان 90 13سال چهارم
- بررسي وضعيت استفاده از بازاريابي رابطه اي براي ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري(مطالعه موردي: هتل پرشين پالاس)، مديريت بازرگاني، دوره 3، شماره 8، تابستان 1390
- بررسي تاثير تكانه هاي قيمتي و درآمدي نفت بر بازده واقعي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1391
- بررسی نقش خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، نیمه اول سال 1392
- تاثیر افشار اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی، سال دوم، شماره چهارم،  پائیز و زمستان سال 1389.
- الگوی همجمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار ایران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 1-47، تیرماه 1390
- رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هفدهم، شماره 41، تیرماه 1389
- بررسی تاثیرحجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری،سال دوم، شماره 6، زمستان 1391
- عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 2-47، تیرماه 1390
- بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 17، بهار 1392
- بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال چارم، شماره 15، پاییز 1391
- بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال چهارم، شماره هشتم، نیمه دوم 1391
- بررسی نقش خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 15،نیمه اول 1392
-جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد:شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا(ع)،پژوهشنامه بیمه،سال بیست و سوم،شماره 1،بهار1392 
-بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،پژوهش حسابداری،شماره9،تابستان1392
- بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران،مطالعات حسابداری و حسابرسی،سال سوم،شماره 12،زمستان 1393
-اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله،مجله تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم،شماره اول،بهار1394
-بررسی اثر شوک سياست پولی بر بورس اوراق بهادار ایران با به کارگیری الگویARDL،دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،خرداد1394  
-شوک سياست مالی و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه آن،دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،خرداد1394
-بررسي رابطة بين سرماية فكري و عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارهران،تحقیقات مالی،دوره16،شماره1،بهار و تابستان1393 
-تاثير عوامل داخلی شرکت و عامل اقتصادی تورم بر ميزان سودآوری شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین همایش ملی دانشجویان اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر1394
-اثر تنوع ادراك شده بر عملکرد مالی تیم:نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،سال سوم ، شماره4 ، زمستان1393
-شناخت تفاوت های هموارسازی سود از طریق تورش رفتاری مدیران،اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد،و توسعه،آبان 1394
-خوش بینی مدیریتی و هموارسازی سود،اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد،و توسعه،آبان 1394
-بررسی رابطه بین سودآوری،اندازه و نقدینگی بر ساختار سرمایه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس،همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،دانشگاه مازندران،اردیبهشت 1394
-بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها،همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،دانشگاه مازندران،اردیبهشت 1394
-تاثیر عوامل داخلی شرکت و عامل اقتصادی تورم بر میزان سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین همیش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر 1394
-شناسایی و دسته بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران، ششمین همیش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر 1394
-بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات،اولین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری،بهمن 1393
-بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تیر ماه  1395
-بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، خرداد 1395
-ارزیابی کارایی مالی بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کنفرانس بین امللی صنایع و مدیریت، خرداد 1395
تحلیل ارتباط بین محرک های تولید پیادار با استفاده از دیمتل خاکستری، کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، اسفند 1394
-بررسی سود آوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهدار تهران، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، تابستان 1389
-اولیت بندی عوامل موثر بر فروش بیمه ع