بروزرسانی: 11:6:45 1396/07/11 ترم بندی تحصیلات تکمیلی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

مرتبط

غیر مرتبط

اقتصاد اسلامي

علوم انساني

 

لینک دانلود

لینک دانلود

حسابداري

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني- گرايش بازاريابي

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني-گرايش بازرگاني بين الملل

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني-گرايش مديريت استراتژيک

علوم انساني

 

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگانيگرايش مديريت مالي

علوم انساني

 

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت صنعتي- گرايش تحقيق در عمليات

علوم انساني

 

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت صنعتي-گرايش توليد و عمليات

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه