بروزرسانی: 8:45:3 1395/11/12 ترم بندی تحصیلات تکمیلی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

مرتبط

غیر مرتبط

حسابداري

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني گرايش

 مديريت مالي

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني- گرايش

 بازاريابي

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت صنعتي- گرايش

 تحقيق در عمليات

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني-گرايش

 بازرگاني بين الملل

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت بازرگاني-گرايش

 مديريت استراتژيک

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

مديريت صنعتي-گرايش

 توليد و عمليات

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

اقتصاد اسلامي

علوم انساني

لینک دانلود

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه