بروزرسانی: 12:13:27 1396/03/28 ریاست موسسه آموزش عالی راه دانش بابل


 

نام:  مرتضی

نام خانوادگی: حسینعلی بیگی

آدرس ایمیل:   m.beygi@nit.ac.ir


 استادیار ( بازنشسته ) دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

  سوابق تحصیلی

  • کارشناسی مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف (1355)

  • دكتراي مهندسي عمران (پل هاي بتن آرمه) از دانشگاه كارديف (ويلز) (1373)

 

 پژوهش و تحقیقات دانشگاهی
 

بررسي رفتار پلهاي بتن آرمه، پلهاي پيش تنيده و پلهاي فلزي، بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه، بهسازي سازه ها، طراحي پلها و سازه ها، بررسي خواص مهندسي بتن هاي توانمند (SCC) و سبك سازه اي و كاربرد آنها در ساز ه هاي و پلها، بهسازي سازه ها با استفاده از مواد CFRP, GFRP, FRP.

 افتخارات کسب شده

انتخاب بعنوان استاد برتر بتن توسط انجمن بتن آمریکا (شاخه ایران) سال 1389

 

سوابق اجرایی

1.  استاديار دانشكده مهندسي عمران- دانشگاه مازندران

2.  استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3.  مدير گروه آموزشي مهندسي عمران دانشكده فني بابل (1375- 1374)

4.  سرپرست دفتر فني دانشگاه مازندران (1365- 1360)

5. معاون فني و عمراني دانشگاه مازندران (1378 1376)

6. مشاور عمراني دانشگاه مازندران (ادامه دارد 1378)

7. مشاور معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران (ادامه دارد 1379)

8. سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران (1379 به مدت 6 ماه)

9. رئيس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه مازندران (1385 1387)

10. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری (1374 1373)

11.  طراحی 15 پل در استانهای مازندران و گلستان

12. سرپرست موسسه آموزش عالی راه دانش بابل (1388 تاکنون)

 

عضویت در شوراها و انجمن ها

1- عضو انجمن زلزله ايران

2- عضو انجمن بتن ACI شاخه ايران

3- عضو انجمن بتن ACI آمريكا

4- عضو انجمن بتن پيش تنيده آمريكا PCI

5- عضو انجمن تونل ايران

 

سوابق تدریس

دوره دکترای : سازه های بلند

دوره كارشناسي ارشد: سازه هاي بتن پيش تنيده، سازه هاي بتن آرمه پيشرفته، آزمايشگاه سازه

دوره كارشناسي: سازه هاي فولادي 1، سازه هاي فولادي 2، پروژه سازه هاي فولادي، طراحي سازه هاي بتن آرمه 1، طراحي سازه هاي بتن آرمه 2، پروژه سازه هاي بتن آرمه، ترميم سازه ها، سازه هاي بنائي، استاتيك، اصول مهندسي پل، آز تكنولوژي بتن،   

راهنمایی یش از 35 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه ماندران

راهنمایی یش از 30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه علوم و فنون ماندران

راهنمایی 2 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 کتابها

دیوارهای برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی) :1390 چاپ اول / انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / تالیف : دکتر جواد واثقی امیری،دکتر مرتضی حسینعلی بیگی، مهندس ایمان محمدپور نیک بین

پل های رابرت میلارت : 1388/ انتشارات علم و دانش موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری / ترجمه دکتر مرتضی حسینعلی بیگی،مهندس حمیدرضا ناصر سعید، مهندس احمدرضای موذن

 

   مقالات نشریه های معتبر
              مقالات ژورنالی 
 

1. B. I. G. Barr, J. L. VITEK and A. Beigi. M., Seasonal shrinkage variation in bridge segments, (Journal of Materials and Structures, Vol. 30, March 1997. PP 106 - 111) (Written in English)

2- B. Barr, S. B. Hoseinian, A. Beigi. M., Shrinkage of concrete Stored in natural environments, (Cement & concrete Composites 25 (2003) 19 29) (Written in English)

3- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi. M., and Hossien Zadeh, S.H., Experimental Investigation of Flexural Behaviour of Strengthened Beams Using GFRP and Steel Plates, (International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 2, PP. 245 256, (2003) (Written in Persian))

4- H. A. Beigi. M., & M. Doostdar, H., and A. Shoormasti, H., Experimental Investigation of Composite Beams with Steel Plate in the Tension Face under Static Loading, (Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol. 2, No. 1, (2003) (Written in Persian))

5- H. A. Beigi, M., & Vaswghi. Amiri, J., and Ebrahimnejad. H., Experimental Investigation and Determination of Ultimate shear Strength of R.C. Beams Strengthened with Steel and GFRP Plates, (Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol. 2, No. 2, (2003) (Written in Persian))

6- Rahimi. M, & H. A. Beigi. M., and Vaseghi. Amiri. J., Evaluation of Small Circular Opening on Behaviour of Shear and Flexural R.C. Beams Made of Normal and High Strength Concrete, (Journal of Engineering of Mashad University, Vol. 16, No. 1, (2004) (Written in Persian))

7- Moazen. A. R, H. A. Beigi. M, Vaseghi. J, Shafigh. P, The Experimental Investigation of effect of steel fiber on compressive and tensile strength, Journal of Concrete Technology, Vol. 1, No 4, September (2005) (Written in Persian)

8- H. A. Beigi. M, S. B. Hoseinian, Shafigh. P. The Investigation of Mechanical Properties of Light weight Concrete, (Journal of Engineering of Mashad University, Going to be published, ((Written in Persian))

9- M. H.A. Beigi, J. Vaseghi-Amiri, A. Asghari, A. Mohamadnia-Otaghsara, S. A. Mostafavian, Experimental Investigation and determination of Ultimate Shear and Flexural Strength of Reinforced T Beams Strengthened with CFRP Plates, Journal of Iranian Society of Civil Engineering, Vol.8, No.17, pp 53 63, 2005,, ((Written in Persian))

10- M.H.A. Beigi,  A. Asghari, P. Shafigh, S. Mohamadzadeh, Experimental Consideration of the effect of steel fibers upon mechanical properties, ductility and ultimate shear strength of high strength concrete beams, Journal of Iranian Society of Civil Engineering, Vol.8, No.18, pp 59 67, 2005,, ((Written in Persian))

11- A. Rezai. Moazen, M.H.A. Beigi, J. Vaseghi-Amiri, P. Shafigh, Experimental Investigation of effect of steel fiber on compressive and tensile strength of self compacting concrete, Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), Vol 1, No. 4, pp 13 16, 2005, Written in Persian))

12- M.H.A. Beigi, Y. Mallah, P. Shafigh, M. Moghimi, Experimental Investigation of Mechanical Properties of Self Compacting Concrete,  Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), Vol 1, No. 5, pp 24 30, 2006, Written in Persian))

13- M.H.A. Beigi, B. Navaynia, M. Eskandari-Nadaf, M. Ranjbar, Experimental Investigation of effect of distance and percentage of vertical and horizontal steel of web on shear behavior of deep beams made of light weight concrete,   Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), Vol 1, No. 6, pp 12 17, 2006, Written in Persian))

14- M.H.A. Beigi, M.T. Kazemi, S. Abasi, R. Ahmadi, Assessment of an old concrete arch bridge in Amol-Iran,  Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), (To be published in 2007) ((Written in Persian)).

15- S. Fallahian, M.H.A. Biygi, B. Navaynia, Investigation of flexural behavior of deep beams made of light weight concrete with normal strength, Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol 4,  No.2 (Civil Engineering Issue), pp 25-32, 2006, ((Written in Persian))

16- A.Rezai. Moazen, M.H.A. Beigi, J. Vaseghi-Amiri, The investigation of Effect of Steel Fiber on the shear behavior of self compacting concrete beams with normal and high strengths, Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol 4,  No.2 (Civil Engineering Issue), pp 45-58, 2006, ((Written in Persian))

17- H.R. Tavakoli, M.H.A. Beygi,  The use of nano-silica on the mechanical properties of self-compacting concrete with Special Reference to absorb energy, Sharif Journal of Science and Technology (2013) ((accepted to be published)

 

18- M.H.A. Beygi, J. Berenjian, O. Lotfi, A. Sadeghi Nik, I, M. NikbinAn experimental survey on combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical, rheological, and durability properties of self-compacting concrete, Journal of Materials & DesignVolume 50, September 2013, Pages 10191029.

19- M.H. A. Beygi, M.T. Kazemi, I. M. Nikbin, J. Vaseghi, Amiri, The effect of water to cement ratio on fracture parameters and brittleness of self-compacting concrete, Journal of Materials & DesignVolume 50, September 2013, Pages 267276.

20- A. Al. Asghari, M. H.A. Beygi, B. Navaynia, A. Asghari, Shear behavior of reinforced concrete deep beams reinforced with CFRPand GFRP, Asas Journal, 13th year, Vol 27, Pages (74-85) 2011 ((Written in Persian)).

21- K. AhangariM. H. A. BeygiY. RezaeiApplicability of fiber reinforced self-compacting concrete for tunnel lining, Arabian Journal of Geosciences, October 2013, Volume 6, Issue 10, pp 3841-3846.

 

             مقالات کنفرانسی

22- H. A. Beigi, M., Seismic Design of Concrete Structures Considering Ductility, (Seminar of Seismic Strengthening of Structures, Mazandaran University, Faculty of Engineering, PP., 2 19, (1999) (Written in Persian)

23- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Fallah. Tafti, M., Determination of Influence of Strain Hardening, Decrease of Stiffness in Height, Percentage of Joint Rigidity on R Factor, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 116 123, (2000) (Written in Persian))

24- Berenjian, J., and H. A. Beigi, M., The Effect of Relative Humidity of Environment on the Time-Dependent Deformations of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 15 22, (2000) (Written in Persian))

25- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Saydi, M., Parametric Evaluation for Providing Optimum Design of Double Layer Grids in Space Frame Structures, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 121 128, (2000) (Written in Persian))

26- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Khalili. Jahromi, K., Investigation of Effective Parameters on Lateral Rigidity of Building floor, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 497 504, (2000) (Written in Persian))

27- Berenjian, J., and H. A. Beigi, M., The Effect of Maximum aggregate Size on the Engineering Properties of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, AmirKabir University, PP., 42 49, (2000) (Written in Persian))

28- H. A. Beigi, M., and Berenjian, J., The Influence of Steel Fibre on the Mechanical Properties of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, AmirKabir University, PP., 50 58, (2000) (Written in Persian))

29- H. A. Beigi, M., & Berenjian, J., and Ghoshayeshi, A. R., The Effect of Type of Aggregate on Mechanical Properties of High Strength Concrete, (2nd International Conference on Tall Buildings, University of Science and Technology, Tehran, PP., 93 102, (2001) (Written in Persian))

30- H. A. Beigi, M., & Hoseinian, S. B., & Mohammadzadeh, S., and Shafigh, P., The effect of steel fiber, concrete strength and the rebars on the shear behavior of r.c. beams made of high strength concrete, (7th Congress of ACI Iran Chapter, Tehran, (2004) (Written in Persian))

31- Vaseghi, J., H. A. Beigi, M., Parametric evaluation to induce a modified design in double layer grids space frames, (Fifth international conference on space structures, University of Surrey, London, UK, PP., 721 727 (2002) ((Written in English))

32- H. A. Beigi, M., & Vaseghi, J., and Ebrahim Nejad, H., Experimental investigation and determination of ultimate shear strength of reinforced beams which has been strengthened with steel and GFRP plates, (8th international conference on inspection, appraisal, Repairs and maintenance of structures, Singapore, (2003) ((Written in English))

33- Vaseghi, J., & H. A. Beigi, M., and Hossinzadah, S. H., Experimental Investigation of Flexural Behaviour of Strengthened R.C beams using GFRP and steel plates, (8th international conference on inspection, appraisal, Repairs and maintenance of structures, Singapore, (2003)) ((Written in English))

34- H. A. Beigi. M., Barr. B, Hoseinian. S.B, Mohamadzadeh. S, "The Effect of Steel Fiber on Shear Behavior of R.C. Beams Made of High strength Concrete," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 21 ((Written in English))

35- Hoseinian. S.B, H. A. Beigi. M., Choobbasti. A.J, "Investigation of the Effect of Chemical Admixture on the Drying Shrinkage of Concrete," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 3 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 61 ((Written in English))

36- H. A. Beigi. M., Barr. B, Hoseinian. S.B, "The Effect of Steel Fiber and Steel Rebar on the Drying Shrinkage," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 62 ((Written in English))

37- MirzaGoltabar. Roshan. A.R, H. A. Beigi. M., Jalai. S.H, "Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Structures with Different Percentage of Eccentricity According to Performance Design," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 73 ((Written in Persian))

38- MirzaGoltabar. Roshan. A.R, H. A. Beigi. M., Jalai. S.H, "Seismic Evaluation of Asymmetrical Concrete Building According to Spectrum Capacity," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 97 ((Written in Persian))

39- Ghodrati. Gholamreza, H. A. Beigi. M., Talebolelm. M.A, "Investigation of Dynamic Behaviour of Conventional Highway Bridges in the North Province of Iran," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 91 ((Written in Persian))

40- H. A. Beigi. M., Vaseghi.Amiri. J, Shafigh. P, Molavi. R, "Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams Made of SCC," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 104 ((Written in Persian))

41-MirzaGoltabar. A.R, H. A. Beigi. M., Kazemi. M.T, Jalali. S.H.R, "Predict the Performance of Non Symmetric Concrete Structures with Shear Walls," 9th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures, 19 21 October 2005, Fuzhou, China ((Written in English)) (Going to Present)

42- M.H.A. Beigi, B. Navaynia, R. Pourmand, The effect of steel fiber on shear behavior of reinforced beams made of normal and high strength concrete, 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 99, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

43- S. H. Hashemnejad, A. Sarvghad-Moghadam, A. Mirza. Goltabar-Roshan, M.H.A. Beigi, Seismic evaluation of non-symmetrical steel structures based on response capacity spectra, 1st international congress on seismic retrofitting, book of abstract pp 150, April 2006, Tehran, Iran.

44- S. H. Hashemnejad, A. Sarvghad-Moghadam, A. Mirza. Goltabar-Roshan, M.H.A. Beigi, The investigation of behavior of non symmetrical braced steel structures designed according to response capacity spectra, 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 105, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

45- S. Fallahion, M.H.A. Beigi, B. Navaynia, Experimental investigation of effect of flexural reinforcing bars on ultimate strength of deep beams made of structural light weight concrete and comparing with equation codes of (ACI) and (ABA), 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 186, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

46- M.H.A. Beygi, M. T. Kazemi, Z. Tabrizian, "Dynamic Analysis of Steel Arch Bridge in Babolsar", Journal of Engineering Organization, Volume 21, 2006)

47- M.H.A. Beygi, B. Navaynia, R. Pourmand, H.R. Ebrahimi, R. Ahmadi \ The Investigation of Shear Behavior of R.C. Beams Made of Self Compacting Concrete With High Strength \ (The First International Conference on Recent Advances in Concrete Technology 19-21 September 2007: Washington DC, USA).

48- M.H.A. Beygi, J. Vaseghi. Amiri, A. Rezai. Moazen, N. Ranjbar. Malidareh, M. Harajpoor \ The Investigation of Effect of Steel Fiber on the Shear Behavior of Self Compacting Concrete Beams With Normal and High Strength \ (33rd Conference on Our World in Concrete & Structures: 25-27 August 2008, Singapore).

49- H. Hassanitabar, M.H.A. Beygi, S. Fallahian, P. Shafigh, N. Ranjbar. Malidareh \ The Experimental Investigation of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Prestressed CFRP Plates \ (5th Intl Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials: 28-29 August 2008, Singapore).

50- Alireza M. Goltabar, Hosein Ali Beygi, R. Shamstabar Kami, H. Jalahi \ Seismic Evaluation of a Concrete Structure with Various Percentage of Symetry in Accordance with Performance Based Design \ (The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China.

51- M. Bagherian, M.H.A. Beygi, N. Roshan, O. Lotfi,  Effect of silica on the mechanical properties and  infrastructure nanosilica Pvzvlanhay compactingconcrete reinforced with steel fibers, 7nth National Congress of Civil Engineering, 2013 , Zahedan, Iran.

52- M. Bagherian, M.H.A. Beygi, N. Roshan, O. Lotfi, Evaluation of fracture toughness and fracture energy compacting concretereinforced with steel fibers and silica Pvzvlanhay nanosilica, 7nth National Congress of Civil Engineering, 2013 , Zahedan, Iran.


 
طرحهاي پژوهشی

1- "بررسي خواص مهندسي بتن مقاومت بالا" كارفرما: معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران.

2- "بررسي اثر بزرگترين اندازه دانه در بتن مقاومت بالا" كارفرما: معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران.

3- "تهيه شناسنامه فني، ارزيابي و تعيين ظرفيت باربري پلهاي موجود استان" كارفرما: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران، در دست اجراء  

4- آئین نامه طراحی و ساخت پلهای شاهتیر جعبه ای، کارفرما : (وزارت راه و ترابری)، مجری : دانشگاه مازندران

رفتن به بالای صفحه