بروزرسانی: 13:40:39 1395/11/13 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

نام مدير گروه

نام کارشناس رشته

لینک دانلود

توضیحات

کاردانی پیوسته

امور اداري

علوم انساني

78

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

حسابداري بازرگاني-حسابداري

علوم انساني

77

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

ساختمان-کارهاي عمومي ساختمان

فني مهندسي

83

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

کاردانی

امور بانکي

علوم انساني

79

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

حسابداري

علوم انساني

90

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

74

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مديريت صنعتي کاربردي

علوم انساني

78

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

علوم انساني

72

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

68

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مديريت بيمه

علوم انساني

70

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مديريت جهانگردي

علوم انساني

73

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مديريت صنعتي

علوم انساني

75

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مهندسي اجرايي عمران

فني مهندسي

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

کارشناسی

اقتصاد اسلامي

علوم انساني

152

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

حسابداري

علوم انساني

143

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

روانشناسي

علوم انساني

146

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

مديريت امور بانکي

علوم انساني

145

آقای مهدی رضایی

خانم زهرا نقویان

لینک دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

140

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

ورودیهای قبل از 932

مديريت صنعتي

علوم انساني

148

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

ورودیهای قبل از 932

مهندسي عمران

فني مهندسي

144

آقای هومن شبابی

خانم ندا رنجبر

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه