بروزرسانی: 13:1:50 1398/08/19 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

مدير گروه

کارشناس رشته

لینک دانلود

(ورودی 96و بعد از آن)

توضیحات

کاردانی پیوسته

امور اداري

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

حسابداري بازرگاني-حسابداري

علوم انساني

77

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

ورودی‌های 952 و قبل از آن

ساختمان-کارهاي عمومي ساختمان

فني مهندسي

83


خانم جعفرنیا

لینک دانلود

کاردانی

مدیریت امور بانکي

علوم انساني

79

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

حسابداري

علوم انساني

90

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

74

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت صنعتي کاربردي

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

علوم انساني

72

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

ورودی‌های 952 و قبل از آن

مديريت بازرگاني

علوم انساني

68

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت بيمه

علوم انساني

70

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت جهانگردي

علوم انساني

73

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت صنعتي

علوم انساني

75

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مهندسي اجرايي عمران

فني مهندسي


خانم جعفرنیا

لینک دانلود

کارشناسی

اقتصاد 

علوم انساني

152

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

حسابداري

علوم انساني

143

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

ورودی‌های 952 و قبل از آن

روانشناسي

علوم انساني

146

آقای یحیی زاده

خانم بابانیا

لینک دانلود

ورودی‌ 95

مديريت امور بانکي

علوم انساني

145

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

140

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

ورودی‌های 931 و قبل از آن

مديريت صنعتي

علوم انساني

148

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

ورودی‌های 931 و قبل از آن

مهندسي عمران

فني مهندسي

144


خانم جعفرنیا

لینک دانلود

حقوق

علوم انساني

139

خانم نورعلی زاده

خانم بابانیا

لینک دانلود

مدیریت دولتی

علوم انساني

145

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

لینک دانلود

رفتن به بالای صفحه