بروزرسانی: 9:57:43 1399/06/17 ترم بندی کاردانی و کارشناسی

عنوان رشته

گروه آموزشي

حداقل واحد

مدير گروه

کارشناس رشته

لینک های دانلود

کاردانی پیوسته

امور اداري

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

حسابداري بازرگاني-حسابداري

علوم انساني

77

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 981 و بعد

ورودی 961 تا 972

ورودی‌ 952 و قبل

ساختمان-کارهاي عمومي ساختمان

فني مهندسي

83

خانم جعفرنیا

دانلود

کاردانی ناپیوسته

مدیریت امور بانکي

علوم انساني

79

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

حسابداري

علوم انساني

90

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت بازرگاني

علوم انساني

74

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت صنعتي کاربردي

علوم انساني

78

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

کارشناسی ناپیوسته

حسابداري

علوم انساني

72

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

ورودی 961 و بعد

ورودی‌ 952 و قبل

مديريت بازرگاني

علوم انساني

68

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت بيمه

علوم انساني

70

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت جهانگردي

علوم انساني

73

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مديريت صنعتي

علوم انساني

75

آقای شبابی

خانم جعفرنیا

دانلود

مهندسي اجرايي عمران

فني مهندسي

خانم جعفرنیا

دانلود

کارشناسی پیوسته

اقتصاد 

علوم انساني

152

آقای شبابی

خانم