مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام مرتضی مرتضی حسینعلی بیگی
 نام خانوادگی حسینعلی بیگی
 ایمیل
 سمت رئیس موسسه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مرتضی مرتضی عبداله زادده سنگرودی
 نام خانوادگی عبداله زادده سنگرودی
 ایمیل
 سمت مدیر امور اداری
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام محمد محمد پور اسمعیل
 نام خانوادگی پور اسمعیل
 ایمیل
 سمت مسئول حراست
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه