مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی راه دانش بابل
 نام محمدتقی محمدتقی گیلک حکیم آبادی
 نام خانوادگی گیلک حکیم آبادی
 ایمیل
 سمت معاونت پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام مهدی مهدی عسکری نژاد امیری
 نام خانوادگی عسکری نژاد امیری
 ایمیل
 سمت کارشناس انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام منانه منانه شهیری
 نام خانوادگی شهیری
 ایمیل
 سمت مسئول انفورماتیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
 نام سیده نرجس خاتون سیده نرجس خاتون موسوی
 نام خانوادگی موسوی
 ایمیل
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات دانشجوی کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
ارسال پیغام
رفتن به بالای صفحه